تاريخ روز : یکشنبه 05 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین‌ سرمایه‌ امین

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بازارگردان امینسهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد

 سهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد
صندوق بازارگردانی امین” بابازارگردانی “سهام تامین سرمایه امین” فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
حداقل معاملات روزانه بازارگرداندر سهام امین ۳.۱۰۰.۰۰۰ سهم تعیین گردید.
از مزایای بازارگردانی اختصاصیمی‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
حفظ ثبات
به حداقل رساندن نوسانات شدیدقیمتی
ایجاد عرضه و تقاضا
افزایش نقدشوندگی