تاريخ روز : یکشنبه 05 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین‌ سرمایه‌ امین

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پایان مهلت پذیره نویسی حق تقدم نماد امینح در 1400/03/13سهامدانی که تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1400/03/13 نیاز به واریز وجه حق تقدم داشته اند و واریزی خود را انجام داده اند در صورتی که هنوز فیش واریزی خود را به شرکت ارسال ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به ارسال فیش خود به شرکت اقدام نمایند .