تاريخ روز : یکشنبه 05 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین‌ سرمایه‌ امین

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) در کدال منتشر شدصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) در کدال منتشر شد
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=72SlodQHFDNQRysHUAcFJg%3D%3D&rt=5&let=6&ct=0&ft=-1